تماس باما

لطفا خطاهای زیر را رفع کنید:

    شاپک - تماس باما - تماس باما